Tuesday, 12 October 2010

Update: Dutch regulator OPTA threatens hotels offering internet to guests

Update: 28-10: Hotels aren't telecomproviders the OPTA has confirmed. It had approached 15 organisations. Only 3 organisations who delivered ISP services to multiple hotels were asked for extra information. Hotels, conference centers and installation companies who install hardware were not deemed telecommunications providers.

Update 14-10: Only 10 hotel. chains were asked. If some of them route their own internet traffic, ie have an AS number and routable traffic, then it may be that they do have to register. But it's a big if. See Webwereld, where I perform as a pundit

Just when I was writing a longer blogpost on the outdated distinction between public and private telecoms networks (related to M2M), here comes the Dutch regulator OPTA with a reason why we should have some form distinction. OPTA is of the opinion, after a public network complained, that hotels are offering a public network if they are offering internet to their guests. This means these hotels have to register with OPTA and pay 250 euro a year. What I find shocking is that OPTA isn't able to conclude by itself that the complaining public network was completely and utterly wrong. I also wonder why McDonalds wasn't mentioned as a major infringer.What it also means, and what the press didn't pick up on, is that, according to OPTA, hotels would have to build in lawful interception facilities for the police in hotel networks. (Doesn't mean the police can start an intercept remotely. Just that the hotel would need to have a contract with a commercial organization who, when a warrant comes, would deliver a box to the hotel that would encrypt and transfer intercepted traffic to the police.)

All in all this goes way beyond what most of us envisioned the new regulatory framework for telecoms in the EU to entail. Even the Minister of Economic Affairs saw things rather different in 2003 when he was asked questions on a similar matter with so called "calling shops": small shops where customers can call the rest of the world/third world at discounted rates. The text looks awfully familiar to me, but that might have been because I was working as a civil servant at the ministry in 2003 on lawful interception. :-) The basic reasoning is that as hotels aren't involved in the routing of traffic and just mere endpoints they are not providers of public telecommunications networks and services. If they would route and switch it, it might become different. (Apart from this, many hotels only resell a service delivered by the likes of KPN or Swisscom. The customer enters into a contract with KPN or Swisscom and the hotel receives a kickback, so that certainly rules out hotels as telecom providers)

The quotes in Dutch are:


De Minister van Economische Zaken is niet voornemens de OPTA op te dragen het toezicht uit te breiden naar belhuizen. In het Van Traa rapport worden onjuiste aannames gedaan omtrent registratieverplichting van belhuizen in het kader van de Telecommunicatiewet en tevens omtrent toezichtstaken van de OPTA op integriteit van de netwerken.
De OPTA is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de bepalingen uit de Telecommunicatiewet en de Postwet. Het gaat daarbij om bestuurlijk toezicht. Het is geen taak van de OPTA strafbare feiten op te sporen of de openbare orde te handhaven. Uiteraard kan de OPTA indien zij over aanwijzingen beschikt dat er sprake is van strafbare feiten aangifte doen bij de politie. Voor aanbieders van openbare telecommunicatie-diensten en openbare telecommunicatienetwerken geldt op grond van de Telecommunicatiewet een verplichting zich te registreren bij de OPTA. Deze registratie heeft primair als doel het de OPTA te vergemakkelijken om het aan haar opgedragen bestuurlijke toezicht te houden. Immers door de registratie weet de OPTA wie er op «de markt» zijn. Of een belhuis verplicht is zich te laten registreren hangt onder meer af van de vraag of de dienst die wordt geboden geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken. In die gevallen waar een belhuis zelf een deel van het transport verzorgt zal daarvan sprake zijn en dient het belhuis zich te registreren. De typische dienst van een belhuis bestaat echter uit niet veel meer dan het beschikbaar stellen van een ruimte met enkele telefoontoestellen waarmee, omdat deze zijn aangesloten op het telecommunicatienetwerk van een (registratieplichtige) aanbieder, kan worden getelefoneerd. Is dat het geval dan is er dus geen plicht tot registratie.
Zonder registratieplicht is er geen wettelijke grondslag om (deze) bedrijven toch te registreren, en zijn dwangsommen dus niet aan de orde. De bestaande grondslag in de wet zou dan eerst moeten worden verruimd. Een complicatie zou daarbij zijn dat er een hele categorie bedrijven bestaat die naar de aard van telecommunicatie eigenlijk niet zijn te onderscheiden van belhuizen bijvoorbeeld wanneer ze in hun lokaliteit een betaaltelefoon hebben geïnstalleerd (restaurants, cafés, snackbars, kappers, computershops, hotels enz., waarschijnlijk tienduizenden of meer) of internetcafés.
Naar het oordeel van de Minister van Economische Zaken zou deze poging tot registratie van deze gehele groep een buitenproportionele maatregel zijn. In elk geval zouden daarmee aanzienlijke nieuwe administratieve lasten worden geïntroduceerd. Het zou in verband daarmee tot gevolg hebben dat veel openbare betaaltelefoons waarschijnlijk zullen worden verwijderd, en dat intenetcafés zullen stoppen (omdat het voor sommigen dan te veel rompslomp wordt en omdat registratie waarschijnlijk ook niet kosteloos kan) hetgeen maatschappelijk zeer ongewenst is.
En dit staat ook allemaal nog los van de vraag of registratie bij OPTA een belhuis zou hinderen om malafide activiteiten te entameren. Een eventuele registratie van belhuizen voegt weinig toe aan de mogelijkheden van politie en openbaar ministerie bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
Kortom, de telecommunicatiecontext van belhuizen biedt volgens de Minister van Economische Zaken geen bruikbare aanknopingspunten voor het aanpakken van problemen zoals door u genoemd.


The longer post on public and private networks is related to the M2M work and will follow later. I did find out today that VON Europe had asked BEREC to remove the distinction between public and private networks for numbering issues, but so far hasn't gotten anywhere. Not a happy thought.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.